preload preload preload preload

Contact

Nieuwsgierig of lid worden?
Je kunt elke dinsdag komen meespelen en trainen, kijk hiervoor ook even onder het kopje ‘‘agenda”. Je mag 3 x vrij meespelen.
Daarna hopen we dat jij, net als wij, zo enthousiast bent dat je lid wilt worden. Een racket is aanwezig.
Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
e-mail: bestuurhoogspelpeize@gmail.com

Adresgegevens Sporthal Peize

Trainingen en competitiewedstrijden vinden plaats in de sporthal van Peize.

Hereweg 1 A

9321 CL Peize

050 5033921                               Facebook

 
plattegrond
 
 

Bestuur

Yvonne Cornax voorzitter bestuurhoogspelpeize@gmail.com
Auke van Heel penningmeester
ledenadministratie
mail@aukevanheel.nl
Karin Menning secretariaat
Free Hoving lid
Olga Pater lid


Privacybeleid Badmintonvereniging Hoog Spel Peize

Badmintonvereniging Hoog Spel hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoog Spel houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van Hoog Spel
Persoonsgegevens van leden worden door Badmintonvereniging Hoog Spel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinden: ledenadministratie en Badmintonbond
Communicatie over de verenging/of uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Hoog spel de volgende persoonsgegevens van jou:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Bondslid ja/nee
Jouw persoonsgegevens worden door Hoog Spel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 4 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
De bestuursleden die namens Hoog Spel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!